ZAPROSZENIE

na XXXVIII NARODOWY POKAZ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI,
Stadnina Koni Janów Podlaski / 12 - 14 sierpnia
Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana ANDRZEJA DUDY

WARUNKI WETERYNARYJNE

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dla wystawianych w Pokazie Narodowym i podczas aukcji zwierząt
W imprezie mogą brać udział konie zaopatrzone w paszporty i weterynaryjne świadectwo zdrowia (załącznik do pobrania) dla celów aukcji koni arabskich w Janowie Podlaskim 12-15 sierpień 2016 roku (oraz dla koni z UE w świadectwo zdrowia dla zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym dotyczącym zarejestrowanych koniowatych), zdrowe klinicznie, które pochodzą z gospodarstw i stad, które nie podlegają żadnym rystrykcjom i ograniczeniom z powodu chorób zakaźnych i zaraźliwych, a w szczególności od influenzy, niedokrwistości zakaźnej, zarazy stadniczej, nosacizny, wirusowego zapalenia mózgu i rdzenia, wirusowego ronienia i świerzbu.

Organizatorzy Święta Konia Arabskiego zwracają się z uprzejmą prośbą do wszystkich hodowców, właścicieli, wystawców i prezenterów, o przesłanie wypełnionych świadectw dla każdego, zgłoszonego na pokaz i aukcję, konia.


Pobierz zaświadczenie

ZASADY ORGANIZACYJNE I SYSTEM SĘDZIOWANIA

podczas XXXVIII NARODOWEGO POKAZU KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI
1. W pokazie mogą brać udział tylko konie arabskie czystej krwi wyhodowane w Polsce i zarejestrowane w Polskiej Księdze Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (P.A.S.B.).

2. Konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie w następujących klasach:
 • I klaczki roczne
 • II klaczki dwuletnie
 • III klaczki trzyletnie
 • IV ogierki roczne
 • V ogierki dwuletnie
 • VI ogierki trzyletnie
 • VII klacze 4-6-letnie
 • VIII klacze 7-10-letnie
 • IX klacze 11-letnie i starsze
 • X ogiery 4-6-letnie
 • XI ogiery 7-letnie i starsze
3. Ocenie podlegają: typ, uroda, poprawność budowy i ruch.

4. Każdy koń będzie oceniany indywidualnie przez czterech niezależnych sędziów (którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania) wg następującego systemu ocen (z połówkami punktów):
 • typ 20 pkt.
 • głowa i szyja 20 pkt.
 • kłoda 20 pkt.
 • nogi 20 pkt.
 • ruch 20 pkt.
 • Razem 100 pkt.
Ilości punktów przyznawane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez czterech sędziów (maksymalnie 100). W przypadku jednakowej ilości punktów o wyższym miejscu zadecyduje większa ilość punktów przyznanych za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich sędziów, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. W przypadku identycznej punktacji także za ruch, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia wybrany przez losowanie spośród grupy zaproszonych sędziów.

5. W danej klasie flos przewidziane jest dla tych koni, które zajmą miejsca od I do V. Do Czempionatu kwalifikują się konie, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach. Przewidziane są flos dla czempionów oraz nagrody honorowe dla ich właścicieli, ufundowane przez sponsorów.

CZEMPIONATY
1. Klaczki, które zajęły czołowe miejsca w klasach I, II i III kwalifikują się do Czempionatu Polski Klaczy Młodszych.

2. Ogierki, które zajęły czołowe miejsca w klasach IV, V i VI kwalifikują się do Czempionatu Polski Ogierów Młodszych.

3. Klacze, które zajęły czołowe miejsca w klasach VII, VIII i IX kwalifikują się do Czempionatu Polski Klaczy Starszych.

4. Ogiery, które zajęły czołowe miejsca w klasach X i XI kwalifikują się do Czempionatu Polski Ogierów Starszych.

5. Czempionka - Złota Medalistka zostanie wybrana przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich klaczy, które zakwalifikowały się do danego Czempionatu. Wyboru Wiceczempionki - Srebrnej Medalistki, Brązowej Medalistki oraz IV i V klaczy finałowej (tzw. TOP FIVE) dokonają sędziowie spośród pozostałych klaczy, które zakwalifikowały się do Czempionatu. Sędziowie wskazują wybrane przez siebie konie w tym samym czasie.

6. Czempion -Złoty Medalista zostanie wybrany przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich ogierów, które zakwalifikowały się do danego Czempionatu. Wyboru Wiceczempiona -Srebrnego Medalisty, Brązowego Medalisty oraz IV i V ogiera finałowego (tzw. TOP FIVE) dokonują sędziowie spośród pozostałych ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu. Sędziowie wskazują wybrane przez siebie konie w tym samym czasie.

7. O przyznaniu właściwego Medalu oraz IV i V miejsca w TOP FIVE decyduje suma punktów.

8.Spośród Czempionów Ogierów i Klaczy zostanie wybrany Najlepszy Koń Pokazu -Best in Show.

9.Zdobyte tytuły obowiązują do następnego Pokazu Narodowego. Konie - zdobywcy tytułu Czempiona w swojej grupie wiekowej, tracą prawo startu w tej samej grupie w latach następnych.

10. Konie, które zdobyły tytuły Czempionów w pokazach typu „Title" i A, nie mogą brać udziału w Pokazie Narodowym do końca roku kalendarzowego, w którym to nastąpiło i przez dwa kolejne lata, chyba że zmienią kategorię wiekową.

11.Wszystkie konie, które zakwalifikowały się do czempionatu muszą wziąć w nim udział. Z wyjątkiem zaświadczenia weterynaryjnego, wystawionego przez lekarza weterynarii będącego członkiem Komisji Dyscyplinarnej, które usprawiedliwia absencję, nieobecność powoduje dyskwalifikację konia wraz ze wszystkimi dotychczasowymi wynikami w pokazie, tj. punktacją i miejscem zajętym w klasie oraz skutkuje zawieszeniem konia w uczestnictwie w pokazach na rok od daty niniejszego pokazu.

12. W przypadku dyskwalifikacji konia, koń sklasyfikowany za nim jako drugi, przesuwa się na jego miejsce w klasie, jednakże konie na pozostałych miejscach, tj. sklasyfikowane jako trzeci bądź niżej, nie mogą wziąć udziału w Czempionacie.

13. W przypadku, kiedy koń sklasyfikowany jako pierwszy w klasie nie będzie mógł wziąć udziału w czempionacie, koń sklasyfikowany jako drugi zostanie przesunięty do przodu i będzie sędziowany razem z innymi końmi, które zajęły pierwsze miejsca w klasach. W sytuacji, kiedy z jakichkolwiek przyczyn, sędziowie lub prezenter zadecydują o usunięciu z ringu konia, który zajął pierwsze miejsce w klasie, zostanie to odczytane jako uczestniczenie w czempionacie i wówczas koń, który zajął drugie miejsce w klasie nie będzie mógł zająć jego miejsca i nie będzie sędziowany razem z innymi końmi, które zajęły pierwsze miejsca w klasach. Zastępstwo koni, które zajęły pierwsze lub drugie miejsca w klasach przez konie sklasyfikowane na trzecim miejscu bądź niżej, nie będzie akceptowane.

14. Polski Narodowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej rozgrywany jest zgodnie z „Zasadami Przeprowadzania Pokazów" Europejskiej Komisji Pokazów Koni Arabskich (EAHSC), stanowiącej oddzielny rozdział niniejszego katalogu oraz zasadami określonymi w „Blue Book” obowiązującym od dnia 6 marca 2016 roku.

EUROPEJSKA KOMISJA D/S POKAZÓW KONI ARABSKICH (EAHSC)
Zasady Przeprowadzania Pokazów

1. Członkowie Komitetu Organizacyjnego, osoby oficjalne pokazu, sędziowie, wystawcy i prezenterzy, jak też osoby im towarzyszące podporządkowują się bezwarunkowo „Zasadom Przeprowadzania Pokazów" oraz przepisom weterynaryjnym, dotyczącym użycia środków dopingujących, a także dotyczącym kontroli weterynaryjnej opracowanym przez ECAHO.

Wymienione osoby zaakceptują wyrok Komisji Dyscyplinarnej (KD), Stałej Komisji Dyscyplinarnej (SKD) i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej (OKD).

Organizatorzy pokazu nie mają prawa wprowadzać przepisów niezgodnych z „Zasadami Przeprowadzania Pokazów" EAHSC. Osoba, która podpisała dokumenty zgłoszeniowe do pokazu, będzie postrzegana jako odpowiedzialna na zgłoszonego konia, w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości. Przepisy te, o ile to konieczne, będą interpretowane zgodnie z postanowieniami prawa szwajcarskiego.

2. Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszporty, lub do organizatorów powinny zostać dostarczone fotokopie dokumentów (wraz z opisem graficznym) potwierdzających rejestrację konia w PASB. Powyższe dokumenty muszą pozwalać na identyfikację zgłoszonego konia. Zarówno paszporty, jak i ewentualne dokumenty identyfikacyjne, muszą zawierać poświadczenia wykonania obowiązujących szczepień. Jeżeli, z różnych przyczyn, paszport konia biorącego udział w pokazie, został zatrzymany w Redakcji Ksiąg Stadnych, wówczas wystawca musi dostarczyć oficjalny list z PASB potwierdzający zaistniałą sytuację, z załączoną kopią paszportu, zawierającą strony z opisem graficznym i szczepieniami.

Zasady Przeprowadzania Pokazów

1. Organizator pokazu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia konia, nie mniej jednak musi powiadomić drogą pisemną zgłaszającego konia o przyczynie odmowy.

2. Organizator jest zobowiązany do wydania katalogu. Każdy koń biorący udział w pokazie musi zostać wymieniony w katalogu z imienia, jak również muszą być zawarte informacje na temat jego pochodzenia (ojciec, matka, ojciec matki), data urodzenia, maść, dane dotyczące hodowcy i właściciela. Jeśli koń nie został ujęty w katalogu, jego uczestnictwo w pokazie możliwe jest jedynie wówczas, kiedy nie nastąpiło to z winy wystawcy. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Dyscyplinarna.

3. Katalog powinien ponadto zawierać:
 • imiona i nazwiska osób oficjalnych,
 • zasady przeprowadzania pokazów,
 • wskazany system sędziowania, według którego oceniane będą konie podczas pokazu, zasady wyboru medalistów podczas czempionatu, jak również zasady postępowania w przypadku powstania konfliktu,
 • w przypadku pokazów z nagrodami finansowymi, wysokość nagród pieniężnych i zasady ich przyznawania.
4. Organizator maże podzielić klasę, jeśli zostało do niej zgłoszonych 10 lub więcej koni. Łączenie klas z kolejną klasą wiekową, tej samej płci jest możliwe, jeśli do klasy zostały zgłoszone mniej niż trzy konie.

5. a) Żadne informacje mogące posłużyć do identyfikacji wystawianych koni, ich hodowców, właścicieli oraz kariery pokazowej nie mogą być podawane podczas sędziowania. Powyższe informacje mogą być jednakże podane bezpośrednio po tym, jak sędziowie oddadzą karty z punktacją przyznaną wystawianemu koniowi.
b) Organizatorom pokazów nie wolno udostępniać prasie jakichkolwiek informacji dotyczących wystawianych koni przed ukazaniem się katalogów w sprzedaży. Katalogi nie mogą być rozdawane, udostępniane do sprzedaży, lub zamieszczone w Internecie wcześniej, niż na jeden dzień przed rozpoczęciem pokazu.

6. a) Członek Komitetu Organizacyjnego Pokazu nie może sędziować, ani pełnić funkcji członka Komisji Dyscyplinarnej.
b) Żadna z osób oficjalnych ECAHO, jak również członkowie ich rodzin, którzy biorą udział w organizacji (są organizatorami) pokazów typu A i Title, nie mogą pełnić oficjalnych funkcji w innych afiliowanych przez ECAHO pokazach typu A i Title.
c) Członek Komitetu Organizacyjnego Pokazu typu A i Title nie może zgłosić konia swojej własności do pokazu, który organizuje.

7. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia właściwej rotacji sędziów w klasach.

8. Organizator zwróci powołanym Sędziom, członkom Komisji Dyscyplinarnej, Ringmasterom i innym osobom oficjalnym uzasadnione koszty podróży i pobytu. Jeśli sędzia, członek Komisji Dyscyplinarnej, lub Ringmaster odwoła swój przyjazd po dokonaniu przez organizatorów niezbędnych rezerwacji, zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez organizatorów.

9. Zabronione są jakiekolwiek formy gratyfikacji pieniężnej przekazywane przez organizatora Sędziom, członkom Komisji Dyscyplinarnej i Ringmasterom. Dozwolone są prezenty w formie rzeczowej.

Sędziowie, Członkowie Komisji Dyscyplinarnej, Ringmasterzy i sędziowie praktykanci - poniżej występujący jako Osoby Oficjalne

1. Osoby Oficjalne zaproszone do pełnienia oficjalnych funkcji podczas pokazu afiliowanego przez ECAHO zobowiązują się pełnić powierzone im funkcje uczciwie i honorowo, w poszanowaniu sędziowskich powinności, mając na uwadze dobro ECAHO i występujących na pokazie koni.

2. a) Osoby Oficjalne, zaproszone do pełnienia oficjalnych funkcji na pokazie, nie mogą pełnić powierzonych im zadań w klasach, do których zostały zgłoszone konie, wobec których istnieje, lub istniał, oczywisty konflikt interesów. Żadna z Osób Oficjalnych, zaproszonych na pokaz, nie może wystawiać, jeździć, powozić, lub prezentować wystawianych koni, ani też prowadzić żadnej innej działalności z wyjątkiem tej, która wynika z powierzonej mu funkcji.
b) Wystawcy zobowiązani są do powiadomienia na formularzu zgłoszeniowym o zaistniałym konflikcie interesów w stosunku do którejkolwiek z zaproszonych Osób Oficjalnych. Wystawcy, którzy nie zgłosili informacji o istniejącym konflikcie interesów, zostaną obciążeni kosztami wpisowego, ale nie będą mogli wystawiać koni.
c) Organizatorzy nie przyjmą zgłoszeń, które wykażą jakąkolwiek możliwość wystąpienia konfliktu interesów z którąkolwiek z zaproszonych Osób Oficjalnych, o ile nie będzie istniała możliwość mianowania Osoby zastępującej (rezerwowej).

3.a) Konflikt interesów występuje w przypadku kiedy wystawiany koń:
 • jest trenowany, bądź pokazywany przez członka rodziny Osoby Oficjalnej,
 • był kupiony, lub sprzedany przez Osobę Oficjalną (jako właściciela lub pośrednika),
 • został wyhodowany, albo jest w całości, lub w części własnością Osoby Oficjalnej, członka jego rodziny, lub też jego partnera w przedsiębiorstwie mającym do czynienia z hodowlą konia arabskiego,
 • był kiedykolwiek wydzierżawiony przez Osobę Oficjalną,
 • został wyhodowany, lub stanowi własność organizacji hodowlanej, w której Osoba Oficjalna była, lub jest zatrudniona,
 • był regularnie trenowany, badany, czy leczony w sposób profesjonalny przez Osobę Oficjalną,
 • stanowi przedmiot trwających negocjacji, dotyczących zakupu, lub dzierżawy, w których Osoba Oficjalna bierze udział i pobiera prowizję.
W przypadku wątpliwości ostateczna decyzja należy do Członków Komisji Dyscyplinarnej. Osoby Oficjalne, które zorientują się, że istnieje konflikt interesów z wystawianym koniem, jego trenerem lub właścicielem, muszą zrezygnować (uchylić się) z pełnienia powierzonych im obowiązków.
b) Jeśli podczas pokazu zostanie ujawniony konflikt interesów, którego wystawca nie był świadomy, możliwe są następujące rozwiązania:
I) jeśli konflikt dotyczy sędziego, lub praktykanta sędziowskiego:
  - sędzia lub praktykant sędziowski zrezygnuje z pełnienia swych funkcji na czas rozgrywania odnośnej klasy i właściwego czempionatu,
  - w zastępstwie zostanie powołany sędzia rezerwowy, lub inny sędzia wybrany spośród zaproszonych sędziów, który będzie sędziował daną klasę i odnośny czempionat,
  - jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie może być zastosowane, tj. nie został mianowany sędzia rezerwowy, bądź nie ma innego sędziego w grupie zaproszonych sędziów, który mógłby przyjąć zastępstwo, suma punktów uzyskana w klasie zostanie przemnożona przez zaplanowaną ilość sędziów i podzielona przez faktyczną ilość sędziów. Działanie powyższe pozwoli na oszacowanie wyniku.
II) Jeśli Osobą Oficjalną, której dotyczy konflikt interesów, jest członek Komisji Dyscyplinarnej, może on kontynuować swoje zadania, ale nie ma uprawnień do przyznawania żółtych i czerwonych kartek, podczas odnośnych klas i czempionatów.
III) Jeśli Osobą Oficjalną, której dotyczy konflikt interesów, jest Ringmaster, może on być na czas trwania konfliktu zastąpiony przez:
  - rezerwowego Ringmastera,
  - członka działającej Komisji Dyscyplinarnej.
Wszelkie sytuacje mające związek z zaistniałym konfliktem interesów i jego konsekwencjami, zostaną opisane w raporcie KD.

4. Sędziowie nie mają wglądu do katalogu przed, lub podczas pokazu, który sędziują.

5. Na ringu głównym wszelkie porozumiewanie się między sędziami i prezenterami może mieć miejsce wyłącznie za pośrednictwem Ringmastera.

6. Sędzia, lub komisja sędziowska upoważnieni są do nieprzyznania tytułu, o ile według ich opinii wystawiony koń na taki tytuł nie zasługuje.

7. Sędzia, lub jeśli więcej niż jeden, komisja sędziowska, może zwrócić się do Ringmastera o ukaranie prezentera żółtą lub czerwoną kartką, jeśli ich zdaniem zachował się on niewłaściwie.

Przeprowadzanie klas w ręku

1. Wszyscy prezenterzy pokazujący konie w pokazach typu A i Title muszą posiadać aktualne licencje, które zobowiązani są przedstawić Komisji Dyscyplinarnej przed rozpoczęciem pokazu.

2. Prowadzący konie powinni być schludnie ubrani. Mogą używać ubioru według zwyczaju obowiązującego w ich kraju pochodzenia. Prezenterom nie wolno nosić na sobie ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia, które zawierałyby informacje o koniu, jak też wskazywałyby na pochodzenie prezentowanego konia.

3. Konie nieposłuszne mogą być decyzją sędziego (sędziów) wycofane, za pośrednictwem Ringmastera.

4. Sędziowie, za pośrednictwem Ringmastera, celem inspekcji, mogą nakazać prowadzącemu otworzyć pysk, lub podnieść nogę konia.

5. Sędziowie oceniać będą konie w pozycji stojącej, w stępie i kłusie. Prezenterzy, którzy nie podporządkują się instrukcjom Ringmastera w tym zakresie, mogą zostać ukarani żółtą, lub czerwoną kartką przez Ringmastera.

6. a) Konie biorące udział w klasie muszą znaleźć się w ringu przygotowawczym nie później niż na 10 minut przed rozpoczęciem klasy.
b) Konie, które się spóźnią (nie wezmą udziału we wstępnym obejściu ringu) będą wykluczone z pokazu.
7. Ogiery w wieku trzech lat i starsze mogą być pokazywane w ogłowiach wędzidłowych, które muszą być zarówno bezpieczne, jak i wygodne dla konia. Również wszystkie ogłowia bez wędzideł winny być bezpieczne i wygodne dla konia. Każdy koń, który będzie sprawiał problemy z opanowaniem (kontrolą) zostanie usunięty z ringu pokazowego i zdyskwalifikowany.

8. a) Wyrwanie się konia na ringu przygotowawczym może spowodować nałożenie kary na mocy decyzji Komisji Dyscyplinarnej (nie wyższej jednak niż 100 Euro).
b) Każdy koń, który wyrwał się prowadzącemu w ringu, będzie oceniany niezwłocznie po jego złapaniu. Wyrwanie się konia w ringu może spowodować nałożenie kary pieniężnej na mocy decyzji Komisji Dyscyplinarnej (nie wyższej jednak niż 100 Euro) Koń, który wyrwie się po raz drugi, będzie zdyskwalifikowany.

Zdrowie

1. Konie, które okażą się być kulawe, będą oceniane, lub wycofane w zależności od woli i decyzji sędziów. Sędziowie wyłączą konia, którego kulawizna wskazywała będzie na ból.

Zdrowie

1. Niedozwolona jest jakakolwiek zmiana podstawowego umaszczenia skóry, sierści, czy kopyt. Zasada ta obejmuje farby i lakiery do kopyt, farby do sierści, nabłyszczacze i inne zabiegi kosmetyczne, jak przeszczepianie skóry. Zabronione jest stosowanie sztucznych metod przedłużania włosów grzywy i ogona. Dozwolone jest używanie do kopyt bezbarwnej oliwki i wazeliny, jak również białego talku do nóg o białych odmianach.

2. Sztuczne metody rozszerzania oczu, zmienianie naturalnego ruchu konia, dotlenianie krwi, używanie ciężarków i podków o zwiększonej ponad normę wadze, stosowanie jakichkolwiek sposobów i środków elektrycznych, czy chemicznych przed pokazem i podczas pokazu jest zabronione. Poparzenia, blizny, lub inne ślady na koniu w miejscach wskazujących użycie zabronionych metod będą uważane przez KD jako pełny i wystarczający dowód do wykluczenia konia z pokazu.

3. a) W klasach w ręku zezwala się na częściowe, lub całkowite strzyżenie koni. Zabronione jest strzyżenie rzęs, włosów czuciowych na nosie, wokół nozdrzy i pod oczami, jak też wygalanie wnętrza małżowin usznych. Konie, które nie będą przygotowane zgodnie z obowiązującymi zasadami nie będą mogły brać udziału w pokazie.
b) Zabrania się posiadania na terenie stajni jakiegokolwiek sprzętu do zmiany naturalnego wyglądu konia, w tym kołnierzy do wypacania szyi, obroży, futerałów na ogony, ochraniaczy, pęt i ciężarków. Wystawcy używający takiego sprzętu na terenie pokazu będą zawieszeni przez Komisję Dyscyplinarną.

Okrucieństwo

1. Nadużywanie bata, nadmierne podniecanie koni hałasem i straszenie ich, używanie pomocy z szokiem elektrycznym, lub zadawanie bólu jakimkolwiek sposobem jest zabronione na całym terenie pokazu i stajen w każdym czasie.

2. Nie zastosowanie się do powyższych wymogów może skutkować ukaraniem żółtą, lub czerwoną kartką.

Dystrybucja kar - żółte/czerwone kartki

1. Upomnienie słowne - Członkowie Komisji Dyscyplinarnych, Ringmasterzy i osoby oficjalne są uprawnieni do upomnień słownych. Nie są one ujmowane w raportach KD. W przypadku zignorowania powyższych zostaną podjęte dalsze kroki (skierowane przeciwko prezenterowi).

2. Żółte i czerwone kartki mogą być przyznawane przez Członków KD na ringu przygotowawczym i na ringu głównym. Jest to widoczny i publiczny sposób karania za naruszenie obowiązujących przepisów i jest skierowany wyłącznie do prezentera. Data oraz rodzaj przewinienia zostaną odnotowane przez Członków KD w raporcie Komisji Dyscyplinarnej, a także zostaną podane do publicznej wiadomości podczas pokazu, jak również na stronie internetowej ECAHO.

3. Żółte kartki mogą być przyznawane jako konsekwencja braku reakcji na upomnienie słowne, lub mogą być wręczone natychmiast, bez uprzedniego słownego upomnienia.

4. Czerwone kartki mogą zostać przyznane, jeśli prezenter podczas tego samego pokazu w dalszym ciągu dopuszcza się łamania przepisów i dostanie drugą żółtą kartkę. W takim przypadku zostanie on zawieszony w możliwości prezentowana jakichkolwiek koni do końca trwania pokazu. Wystawiany koń może wówczas zakończyć prezentację i brać udział w rozgrywce, ale już w rękach innego prezentera. Jeśli ma miejsce wyjątkowo niewłaściwe zachowanie, czy wybuch agresji, członkowie KD mają prawo do wręczenia czerwonej kartki bez uprzedniego ostrzeżenia słownego.

5. Niewłaściwe zachowanie prezentera w stosunku do zaleceń członków Komisji Dyscyplinarnej, sędziów i Ringmastera będzie karane niezwłocznie poprzez przyznawanie żółtych, lub czerwonych kartek.

Przepisy Weterynaryjne

1. Konie wykazujące wyraźne kliniczne objawy choroby, mogą być na mocy decyzji lekarza weterynarii, będącego członkiem Komisji Dyscyplinarnej, wycofane z pokazu. Jeśli lekarz weterynarii, będący członkiem Komisji Dyscyplinarnej, na podstawie wyraźnych klinicznych objawów stwierdzi u konia chorobę zakaźną, koń musi być bezzwłocznie wstawiony na kwarantannę i nic może brać udziału w dalszej części pokazu.

2. Obowiązujące na pokazie szczepienia muszą być wykonywane w odstępach 12 miesięcznych (bądź krótszych), jeśli przepisy krajowe stanowią inaczej. W przypadku obowiązującego krótszego odstępu między szczepieniami warunek ten musi być wyraźnie wskazany na formularzu zgłoszeniowym.

3. Wszystkie zabiegi weterynaryjne, które zostały wykonane na terenie pokazu muszą być zgodne z przepisami ECAHO regulującymi powyższe kwestie. Wystawca jest zobowiązany do poproszenia lekarza weterynarii, dokonującego jakichkolwiek czynności na wystawianym koniu, o wypełnienia specjalnego „formularza zabiegowego" i dostarczenia go do lekarza weterynarii, będącego członkiem Komisji Dyscyplinarnej. Jakiekolwiek zabiegi dokonywane na wystawianym koniu bezpośrednio przed pokazem muszą być również zamieszczone w „formularzu zabiegowym" i przedstawione Komisji Dyscyplinarnej bezpośrednio po przyjeździe na teren pokazu.

4. a) Użytkowanie jakichkolwiek substancji nie będących naturalnymi składnikami paszy (włączając w to środki drażniące podawane naskórnie, lub na błony śluzowe, a także środki rozszerzające źrenice), niezależnie, czy są podawane świadomie, czy nieświadomie, jeżeli mogą wpłynąć na prezentację, temperament, czy zdrowie wystawianego konia, jest zabronione.
b) Komisja Dyscyplinarna może zarządzić wykonanie testów chemicznych każdego wystawianego konia.
c) Sędziowie mogą zwrócić się z prośbą do Komisji Dyscyplinarnej o sprawdzenie każdego wystawianego konia.

Skargi

1. Organizatorzy pokazu, zaproszeni sędziowie, Ringmasterzy, właściciele, lub prezenterzy koni zgłoszonych do pokazu są uprawnieni do wniesienia skargi w przypadku stwierdzenia uchybień od obowiązujących przepisów EAHSC. Powyższa skarga, z wyjątkiem skargi dotyczącej sędziego, bądź innej Osoby Oficjalnej, włączając w to organizatorów, musi być zgłoszona na piśmie przed zakończeniem pokazu. Równocześnie ze skargą powinna zostać uiszczona opłata w wysokości 200 Euro, lub ekwiwalentu w lokalnej walucie, która w formie depozytu zostanie złożona na ręce Komisji Dyscyplinarnej. Powyższy depozyt zostanie zatrzymany, jeśli skarga zostanie rozpatrzona przez Komisję Dyscyplinarną jako bezzasadna. Wpłacona kwota przechodzi wówczas na rzecz ECAHO.

2. Wszelkie skargi dotyczące sędziów, lub innych Osób Oficjalnych, muszą zostać zgłoszone na piśmie i być podpisane przez dwie niezależne osoby. Powyższa skarga, podpisana imieniem i nazwiskiem składającego skargę i zawierająca dokładny, aktualny adres korespondencyjny, wraz z załączonymi dowodami, musi zostać wysłana do Sekretarza Generalnego ECAHO w ciągu trzech dni od pokazu. Równocześnie ze skargą powinna zostać uiszczona opłata w wysokości 300 Euro zgodnie z informacją i terminem płatności podanym przez Sekretarza Generalnego ECAHO. Stosowana procedura jest zgodna przepisami dotyczącymi działania Komisji Dyscyplinarnych, artykuł 19 odnośnych przepisów.

Przypadki sporne

1. W klasach: Jeśli konie w klasie uzyskają identyczną łączną punktację, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje, w pierwszej kolejności wyższa ocena za typ. Jeśli ocena za typ również będzie identyczna, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeśli te oceny również będą identyczne, decyzję o przyznaniu wyższego miejsca podejmie sędzia, wybrany drogą losowania spośród sędziów zaproszonych do sędziowania pokazu.

2. W czempionatach: W przypadku identycznych wyników uzyskanych przez dwa konie, o przyznaniu wyższego miejsca zdecyduje wyższa punktacja całkowita przyznana w klasie. Jeśli nadal wyniknie remis, obowiązują zasady, jak przy ustalaniu kolejności w klasach.

Czempionaty:

Organizator przy wyborze czempionów w każdej z kategorii wiekowych zastosuje metodę otwartą (open method) z systemem TOP FIVE.

Obowiązuje od 06 marca 2016r.