Regulamin Jesiennej Aukcji Koni Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. 11 listopada 2016

03 lis 2016   |   Ogłoszenia archiwalne
Regulamin Jesiennej Aukcji Koni Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. 11 listopada 2016

Regulamin Jesiennej Aukcji Koni
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
11 listopada 2016

I. Postanowienia ogólne

 Organizatorem Jesiennej Aukcji Koni jest Stadnina Koni Janów Podlaski, Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski, NIP: 537-000-96-80, zwana dalej Organizatorem lub Stadniną.

 1. Jesienna Aukcja Koni zwana dalej Aukcją zostanie zorganizowana na terenie Stadniny w dniu 11 listopada 2016 r.
 2. W Aukcji, obok Stadniny, może wziąć udział w charakterze Sprzedającego i Kupującego osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna w rozumieniu art. 331 kodeksu cywilnego.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Aukcji przez Sprzedającego i Kupującego, o których mowa w ust. 3, jest złożenie oświadczenia, że osoby te zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują zawarte w nim warunki.
 4. Stadnina uczestniczy w Aukcji w charakterze podmiotu sprzedającego swoje własne konie na rzecz Kupujących oraz jako Organizator Aukcji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania konia z aukcji zarówno przed, jak i w trakcie licytacji bez podania przyczyny.

II Warunki Aukcji

 1. Zgłoszenie koni do Aukcji należy przesłać za pomocą formularza znajdującego się na stronie skjanow.pl.
 2. Do aukcji mogą zostać zgłoszone konie czystej krwi arabskiej oraz innych ras szlachetnych.
 3. Osoba zgłaszająca konia do Aukcji, zwana dalej Sprzedającym, musi być właścicielem zgłoszonego konia.
 4. Konie zgłoszone do Aukcji muszą posiadać dokument identyfikacyjny (paszport konia) oraz aktualne szczepienia przeciwko grypie.
 5. Termin przesyłania zgłoszeń koni do Aukcji upływa w dniu 28.10.2016 r.
 6. Stajnia aukcyjna będzie otwarta w czwartek (10.11.2016 r.) od godz. 14:00. Organizator zapewnia ściółkę (słomę).
 7. Sprzedający zobowiązany jest do przygotowania konia do Aukcji oraz zaprezentowania go w ręku lub pod siodłem na ringu aukcyjnym.
 8. Sprzedający udzieli Organizatorowi pełnomocnictwa, zawierającego umocowanie do działania w jego imieniu i na jego rzecz przy sprzedaży konia Kupującemu w wyniku Aukcji. Pełnomocnictwo udzielone Organizatorowi obejmuje również umocowanie do odbioru ceny od Kupującego. Wraz ze zgłoszeniem konia Sprzedający przekazuje Organizatorowi żądaną minimalną cenę konia, która nie zostanie podana do wiadomości publicznej.
 9. Za zorganizowanie i obsługę Aukcji oraz działanie jako przedstawiciel Sprzedawcy w ramach Aukcji Organizatorowi przysługuje od Sprzedawcy następujące wynagrodzenie:
 • 500 zł brutto za zapewnienie uczestnictwa jednego konia w Aukcji (opłata obejmuje boks dla konia)
 • prowizja w wysokości 8% netto (+23% VAT) ceny sprzedaży konia wylicytowanej na Aukcji. Prowizja, w wysokości 8% netto (+23% VAT) ceny sprzedaży konia, należeć się będzie Organizatorowi również w przypadku sprzedaży konia wystawionego uprzednio na Aukcji, poza Aukcją, jeżeli Organizator przyczynił się do sprzedaży takiego konia, a sama sprzedaż nastąpiła w terminie 30 dni od zakończenia Aukcji.
 1. Kupujący może wziąć udział w Aukcji pod warunkiem wpłacenia wadium w wysokości 500,00 EUR (pięćset Euro) na konto Organizatora:

BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Białej Podlaskiej,

Nr konta: PL04 2030 0045 3110 0000 0035 8940

SWIFT: GOPZPLPW

najpóźniej do 9 listopada 2016 r. lub gotówką w biurze Aukcji najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem licytacji.

 1. Wpłacone przez Kupującego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu jednego konia. Wadium zostanie zwrócone Kupującemu przelewem lub w inny uzgodniony sposób, niezwłocznie po zakończeniu Aukcji, o ile zakup nie dojdzie do skutku.

 

III. Przebieg Aukcji

 1. Aukcja będzie przeprowadzona w formie licytacji w dniu 11 listopada 2016 r.
 2. Licytacja będzie przeprowadzona przez upoważnionego Aukcjonera.
 3. Licytacja będzie prowadzona w Euro; minimalne postąpienie ustala się w wysokości 100 Euro (słownie: sto euro).
 4. Cena, od której zaczyna się licytacja danego konia wynika z porozumienia dokonanego pomiędzy Organizatorem a Sprzedającym.
 5. W przypadku sporu pomiędzy dwoma Kupującymi, Aukcjoner rozstrzyga spór w sytuacji, w której racje jednego z Kupujących są w sposób oczywisty słuszne. W pozostałych przypadkach Aukcjoner przeprowadza ponowną licytację konia, w której cena wywoławcza będzie najwyższą dostrzeżoną przez Aukcjonera ceną przed powstaniem sporu.
 6. Zakończenie licytacji następuje wraz z zaoferowaniem najwyższej ceny za licytowanego konia, co Aukcjoner stwierdza przybiciem, uderzając młotkiem.
 7. Cena sprzedaży będąca najwyższą złożoną ofertą uznaną przez Aukcjonera jest ceną netto
  i zostanie podwyższona o należny podatek VAT w wysokości 8 %. Kwota VAT zostanie zwrócona Kupującemu, który:
 • posiada numer rejestracji podatkowej VAT dla Unii Europejskiej i potwierdzi wewnątrzwspólnotowy transport koni,
 • przedstawi dokumenty eksportowe, potwierdzające eksport sprzedanego konia poza teren Unii Europejskiej, pod warunkiem, że wywóz konia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła zapłata za sprzedanego konia.
 1. Wpłaty ceny należy dokonywać na konto, o którym mowa w pkt. I.10.
 2. Dokonanym przybiciem Organizator zawiera umowę sprzedaży z Kupującym, który zaoferował najwyższą cenę. W umowie Kupujący zobowiązuje się do:
 • zapłaty ceny sprzedaży na rachunek bankowy Organizatora w terminie siedmiu dni od daty licytacji (dotyczy nabywców z kraju i z Unii Europejskiej) lub w terminie siedmiu dni od daty uzyskania wyników badań weterynaryjnych umożliwiających wysyłkę konia za granicę (dotyczy nabywców spoza Unii Europejskiej). Przedłużenie terminu płatności może nastąpić wyłącznie na podstawie przedstawienia przez Kupującego gwarancji bankowych,
 • pokrycia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem konia po Aukcji (30zł dziennie netto), wysyłką eksportową, badań i testów weterynaryjnych, spedycją i odprawą celną, wysyłką próbek krwi lub surowicy do laboratorium wykonującego badania, etc.,
 • odebrania na własny koszt każdego konia zakupionego podczas Aukcji w terminie i w miejscu określonym przez Organizatora.
 1. Prawo własności sprzedanego konia przechodzi na Kupującego z chwilą zapłacenia przez niego całej ceny oraz wszystkich kosztów należnych Organizatorowi Aukcji (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej).
 2. Kupujący może odebrać nabytego konia niezwłocznie po zapłaceniu całej ceny oraz wszystkich kosztów należnych Organizatorowi Aukcji.. W przypadkach uzasadnionych wymogami weterynaryjnymi lub zdrowotnymi termin wydania konia może być przez Organizatora przesunięty. W takich przypadkach, koszty o których mowa w pkt 12 poniżej, naliczane są od dnia wskazanego w przesłanej Kupującemu informacji o gotowości do wydania konia.
 3. Od dnia następnego po dniu przejścia na Kupującego własności nabytego konia, jest on zobowiązany, do ponoszenia kosztów jego utrzymywania do dnia odbioru konia. Za koszty utrzymania uważa się m. in. koszty wynajmu boksu, koszty wyżywienia, koszty obsługi stajennej i obsługi weterynaryjnej konia. .
 4. Nie sprzedane konie zostaną niezwłocznie po aukcji odebrane przez Sprzedających.

 

IV Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej skjanow.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie nie naruszających podstawowych zasad Aukcji.
 3. Wszystkie osoby przebywające na ternie Aukcji czynią to na własne ryzyko. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu, czy mieniu poniesione przez te osoby podczas trwania Aukcji.
 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za poszkodowanie koni w wyniku choroby, wypadku lub z innych przyczyn, od momentu przyjazdu na teren Aukcji i podczas całego czasu trwania Aukcji. Po przejściu własności konia wyżej wymienione ryzyka przechodzą na Kupującego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadnego konia, ani za żadne szkody wyrządzone koniom i za żadne kontuzje, jakie odniosą w trakcie przebywania na terenie Aukcji.
 6. Organizator nie odpowiada za żadne straty lub szkody wyrządzone przez jakiegokolwiek konia z powodu choroby, wypadku lub z innego powodu w trakcie przebywania na terenie Aukcji.
 7. Spory związane z Aukcją oraz stosowaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Organizatora.