Zaproszenie do składania ofert (BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2020, 2021)

Oferta firmy audytorskiej na rok 2020 i na rok 2021 powinna zawierać:
 1. informacje o firmie audytorskiej, w tym o:
 • formie prowadzenia działalności,
 • wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach),
 • wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,
 • składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,
 • pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa spółka (produkcja rolnicza);
 1. oświadczenia firmy audytorskiej o:
 • spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
 • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,
 • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;
 1. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania. Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata, zaprezentowana w rozbiciu na rok 2020 i rok 2021[1];
 2. wskazanie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania do spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” oferta nie będzie brana pod uwagę.
 3. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
 4. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
 5. oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta na zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 6. oświadczenie o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzanych dla zarządów (w formie tzw. Listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości danej spółki.
 7. parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie.
Oferty należy kierować na adres spółki. Termin składania ofert upływa z dniem 30 października 2020 roku. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (Spółki).   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wspólnika tj. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w dniu 09 listopada 2020 roku. Natomiast zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 20 listopada 2020 roku. Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu. Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Oferty należy kierować na adres spółki.
Termin składania ofert upływa z dniem: 30 października 2020 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu
83 341 30 09 lub 603 544 775
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.