Zaproszenie do składania ofert na cięcie kukurydzy na kiszonkę