Oferta pracy – GŁÓWNY KSIĘGOWY

18 kwi 2024   |   Aktualności
Oferta pracy – GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stadnina Koni Janów Podlaski Spółka z o.o.
poszukuje kandydata na stanowisko:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (kierunki: finanse, rachunkowość);
 • doświadczenie pracy na stanowisku głównego księgowego min. 3 lat;
 • znajomość przepisów dotyczących rachunkowości, podatków i ubezpieczeń społecznych;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, a ponadto za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe;
 • zaangażowanie, dokładność i sumienność;
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Zakres obowiązków:

 1.  Główny Księgowy odpowiada za gospodarkę finansową i ekonomiczną Spółki;
 2.  Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
 • odpowiedzialność za prowadzenie księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami oraz koordynacja działań zapewniających przestrzeganie zasad rachunkowości, w tym przez pracowników księgowości;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, rocznych i statystycznych oraz planów finansowych;
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych;
 • sporządzanie zestawień obrotów i sald;
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań okresowych i analiz dla Zarządu Spółki;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej przychodów i kosztów;
 • nadzór nad prawidłowością naliczeń i i wydatkowaniem środków z ZFŚS;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej, zadań zleconych przez przełożonego wynikających z zajmowanego stanowiska.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • atrakcyjny system wynagrodzeń.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny oraz CV wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stadninę Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”

Preferowane formy kontaktu:

 • osobiście w biurze Spółki;
 • telefonicznie – 83 341 30 09
 • e-mail – biuro@skjanow.pl