Położenie

Państwowa Stadnina Koni w Janowie Podlaskim – Wygodzie położona jest na północny – wschód od zwartej zabudowy dawnego miasta historycznego, a obecnie osady, siedziby gminy Janowa Podlaskiego. Administracyjnie zlokalizowana jest w północno-wschodniej części województwa lubelskiego, na terenie powiatu bialskiego.
Geograficznie teren ten wchodzi w skład Niziny Południowopodlaskiej, stanowiącej część podprowincji Nizin Środkowopolskich. Miasteczko i stadnina leżą na pograniczu dwóch mezoregionów geograficznych: północno-wschodniej krawędzi Równiny Łukowskiej (miasto Janów Podlaski) i Podlaskiego Przełomu Bugu (część miasta oraz stadnina na Wygodzie).
Miejscowość Janów Podlaski, dawne miasto historyczne, wielowiekowa siedziba biskupów łuckich, położona jest na stoku oraz krawędzi wysoczyzny doliny rzeki Bug. Od strony zachodniej opływa go biegnąca w kierunku północnym rzeka Krzywula (fot. 1), która na obrzeżach północno-zachodnich łączy się z rzeką Czyżówką, z którą od strony północnej opływają Janów wspólnym korytem (fot.2). Od południa miejscowość otacza bezimienny ciek, będący prawobrzeżnym dopływem Krzywuli. Janów Podlaski położony jest na rozległym, piaszczystym cyplu wyniesionym około 15-20 metrów ponad dna dolin rzecznych. Zbudowany jest z piasków i żwirów, znajdują się tutaj również pokłady dobrej, nadającej się do garncarstwa gliny.
Zupełnie odmienne ukształtowanie ma - zajęty przez stadninę koni - teren Wygody. Część zabudowana zajmuje teren rozległej, piaszczystej wyspy, stosunkowo nisko położonej w stosunku do otaczającej ją podmokłej doliny rzeki Bug. Ten malowniczy, zielony, zajęty przez pastwiska i łąki teren przecinają liczne bezimienne cieki i częściowo zarośnięte już starorzecza. Obszar ten w całości wchodzi w skład Parku Krajobrazowego – Podlaski Przełom Bugu.
Miasto Janów Podlaski w okresie średniowiecznym przecinały dwa trakty komunikacyjne: północno - południowy z przeprawą przez Bug ( brzesko-łosicki ) z przedłużeniem do Białej Podlaskiej i nowszy trakt brzeski biegnący ze wschodu na zachód i łączący Brześć z Siedlcami.

Fot. 1

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 2